daar waar HANDENZORG altijd maatwerk is

 

De Praktijk van 'de Ergo Experts'

... waar handtherapie ons speerpunt is. 
Voor alle letsels en aandoeningen aan de arm, pols en de hand. Uw probleem wordt behandeld door gecertificeerde en gekwalificeerde handtherapeuten.

... waar de cliënt centraal staat en zorg op maat de standaard is.
De eerstelijns praktijk Handtherapie waar samenwerking met u centraal staat; of u nu cliënt of zorgverlener bent.

Op deze pagina vindt u informatie over de praktijk. Mocht u meer willen weten, vraag dan een van onze medewerkers. Deze informatie ontvangt u tijdens uw eerste bezoek aan onze praktijk.

Algemeen:

     Kwaliteit:

Al onze therapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister. Ook zijn we aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie  (NVHT) en de beroepsvereniging  Ergotherapie Nederland (EN).

Volgens de eisen van de NVHT zijn we gecertificeerd handtherapeut (CHT-NL). Omdat de titel ‘handtherapeut’ niet beschermd is kunnen we via dit keurmerk onze gespecialiseerde kwaliteit aantonen.

    Locaties:

de Ergo Experts heeft meerdere werklocaties.

Op alle locaties hebben we mooie goed  geoutilleerde behandelruimten ter beschikking.

    Rapportage en privacy:

Tijdens de  intake zullen uw persoonsgegevens opgenomen worden. Legitimeren is hierbij wettelijk verplicht. Om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren houdt uw therapeut een dossier bij. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De therapeut zal aan het einde van de behandeling rapporteren naar uw huisarts of andere verwijzers. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken.

    Uw en onze eigendommen:

Wij gaan zorgvuldig om met uw en onze spullen. Mocht u gebreken aantreffen, vragen we u dat door te geven. Bij vermissing van of schade aan uw eigendommen zijn wij nimmer aansprakelijk.

    Klachten:

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de EN. Wij doen ons best u een goede en veilige revalidatieomgeving te bieden en staan open voor suggesties.  

    Toegankelijkheid:

Geen verwijzing? Ook dan bent u welkom! Wij zijn direct toegankelijk.   Ook voor een eenmalig consult of specifieke informatievraag kunt u bij ons terecht.  

 Verzekering en tarieven  

de Ergo Experts heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten. Controleer uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Ergotherapie behandeling wordt binnen de basisverzekering vergoed tot een maximum van 10 uur per jaar. Mogelijk heeft u een aanvullend pakket, voor de precieze vergoeding kunt u de polis nakijken. De ergotherapie behandelingen tellen mee voor uw eigen bijdrage en uw eventueel zelf gekozen eigen risico.

    Afspraken

Afspraken maakt u met uw behandelaar of via de mail of telefoon.

    Afmelden

Het afzeggen van de afspraak dient tenminste 24 uur van te voren telefonisch of via de mail  te geschieden. Bij niet of tijdig afzeggen brengen wij de kosten van de voorgenomen dienstverlening in rekening.

    Eerste consult

Wij verzoeken u uw verwijzing af te geven aan uw behandelaar en uw identificatiebewijs onder handbereik te houden.

Uw behandeling is altijd zorg op maat!

Na kennismaking en onderzoek zullen we een individueel behandelplan voorleggen. Hierbij maken wij gebruik van binnen de handtherapie erkende protocollen.

De behandeling zal bestaan uit een combinatie van de volgende interventies:

Oefentherapie, Spalktherapie, Functionele training,  Advies  leefstijl – ergonomie –verkoop hulpmiddelen, Arbeidsre-integratie.

Door onze unieke werkwijze zal in een zo kort mogelijke tijd een optimaal behandelresultaat bereikt kunnen worden.

Wij luisteren, geven goede informatie, aandacht én goede service.

Kortom, bieden zorg daar waar die nodig is en in samenwerking met wie die nodig is.