Privacystatement

‘de Ergo Experts’ vindt het van groot belang om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.Als eerstelijns zorgpraktijk verwerken wij namelijk niet alleen uw standaard persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, maar ook gegevens die worden aangemerkt als ‘bijzondere persoonsgegevens’, zoals uw Burger Service Nummer en medische gegevens.

‘de Ergo Experts’ maakt gebruik van persoonsgegevens om zo goed mogelijke invulling te kunnen geven aan haar dienstverlening op zorggebied, maar ook om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Hier dragen wij al zorg voor, maar met de komst van de nieuwe wet: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn hier enkele verplichtingen voor organisaties bij gekomen en zijn uw rechten verder uitgebreid. Op deze pagina leggen wij de belangrijkste regels uit:


 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
 2. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart
 3. Wie heeft inzage in de persoonsgegevens
 4. Hoe is de beveiliging van uw persoonsgegevens geborgd
 5. Uw rechten rondom persoonsgegevens
 6. Hoe kunt u gebruik maken van uw recht rondom persoonsgegevens
 7. Wat te doen bij klachten

Voor meer algemene of inhoudelijke informatie over de AVG kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens(link).


1.  Uiteraard registreren wij uw naam en adresgegevens. Daarnaast registreren wij bijzondere persoonsgegevens, zoals bijv. uw zorgverzekering polisnummer om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

In het zorgdossier worden daarnaast gegevens verzameld die noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen verlenen. Het verlenen van zorg is de grondslag voor het verwerken van uw gegevens.

2.  Op sommige gegevens rust een wettelijk vastgestelde bewaartermijn. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is vastgelegd dat medische gegevens vijftien jaar moeten worden bewaard of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is. Fiscale gegevens moeten in de regel 7 jaar worden bewaard.

3.  Een medewerker van ‘de Ergo Experts’ heeft alleen inzage in de gegevens die hij/zij voor de uitoefening van zijn/haar functie nodig heeft. ‘de Ergo Experts’ heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Gegevens op papier bewaren we in afgesloten ruimtes; elektronische gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht in hun arbeidsovereenkomst staan.

‘de Ergo Experts’ verstrekt alleen informatie aan derden wanneer dat verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals in de communicatie met uw arts of verwijzer.

Zijn de gegevens tot u herleidbaar, dan vragen wij u vooraf om toestemming. We geven dan aan om welke gegevens het gaat, met welk doel en aan wie de gegevens verstrekt worden.

Zijn de gegevens niet meer tot u herleidbaar, dan hoeft de organisatie geen toestemming aan u te vragen. Dergelijke ‘geanonimiseerde gegevens’ worden bijvoorbeeld gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

4.  Het zorgdossier wordt in één applicatie bijgehouden. Deze applicatie wordt extern gehost, net als de server waarop andere praktijkinformatie wordt bewaard. De hostingpartij voldoet op security vlak aan alle vanuit de wet gestelde eisen. Hun privacystatement vindt u door deze  link  te volgen.

De connectie met de externe hostingpartij is volledig beveiligd.

5.  U heeft verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken rondom de verwerkingen van uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie.
 • Recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Recht op verwijdering
 • Recht op inzage. Dat is het recht van om uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens aan te laten passen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Zie voor meer informatie rondom uw rechten de volgende pagina van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens   (link).

6.  Bent u van mening dat uw gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen. Tevens kunt u gebruik maken van uw andere rechten rondom persoonsgegevens. Dit moet u schriftelijk of per e-mail doen en met opgaaf van reden. De aanvraag zal door de praktijkhouder (welke fungeert als Functionaris Persoonsgegevens) worden behandeld en u wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

Binnen 6 weken na het indienen van het verzoek ontvangt u een inhoudelijk antwoord.

De organisatie mag uw verzoek alleen weigeren om één of meer van de volgende redenen:

 • Als aannemelijk is dat bewaring van groot belang is voor een ander;
 • Als vernietiging in strijd is met een wettelijk voorschrift;
 • Als een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

7.  Klachten kunt u kenbaar maken volgens de geldende klachtenregeling. Indien u bemerkt dat uw klacht niet serieus wordt genomen, kunt u deze direct kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Link